Pleistocén je obdobie, ktoré sa spája so zaľadnením a je súčasťou kvartéru. Podľa najnovšej stratigrafie kvartéru a prijatej novej hranice pliocén-pleistocén je trvanie skorého pleistocénu 1,8 Ma BP. Z pohľadu paleomagnetizmu sa tu nachádza celé obdobie Matuyama. Analýzou zvyškového magnetizmu vybraných hornín sa dá určiť rozloženie geomagnetického poľa a jeho zmeny v jednotlivých geologických obdobiach. Posledným veľkým zvratom v zemskom magnetickom poli je hranica Matuyama-Brunhes z roku 0,78 Ma BP (Shackleton et al. 1990, Spell, McDougall 1992, Tauxe et al. 1996), ktorá sa identifikovala aj na základe analýz austrálskych a novozélandských pleistocénnych sedimentov (Pillans 2003). V tomto čase pozorujeme obdobie MIS (OIS) 19 (Zhou, Shackleton, 1999). Uvedená hranica sa prejavuje rovnako v morských aj kontinentálnych sedimentoch (pozri v Tauxe et al. 1996 a Zhou, Shackleton, 1999) a je tiež kľúčovým časovým ohraničením pre evolúciu ľudí a ich migrácie.

Chronostratigrafia skorého pleistocénu s doteraz používanou hranicou pliocén-pleistocén a súčasnou hranicou pliocén-pleistocén, ktorá súvisí so zmenou polarity Gauss/Matuyama (Shackleton 1995) a používa sa od roku 2007 (Tabuľka prevzatá z: Gibbard et al. 2007)

Hranica stredného a skorého pleistocénu je stanovená na základe paleomagnetických záznamov a predstavuje rozhranie medzi starším obdobím Matuyama a Brunhes. Časovo je to vek 0,78 Ma BP. Na základe záznamov morských izotopov kyslíka je to obdobie MIS 19, kedy sledujeme teplejší výkyv globálnej klímy.

Neskorý pleistocén je ohraničený interglaciálom Eem (tiež označovaný ako OIS 5e, Termination II.) a holocénom (resp. OIS 1, Termination I.). Objavuje sa teda v rozpätí rokov 117 000 BP (Dansgaard 2005), prípadne 112 000 BP (Gibbard et al. 2007) a 11 700 BP (Gibbard et al. 2007). Hranica pleistocén-holocén sa pohybuje približne od 10 000 BP po spomenutú 11 700 BP, ktorá však predstavuje medzinárodne dohodnutú hranicu. Ako je zrejmé z nasledujúceho, nástup holocénu trval približne toľko, ako je rozpätie odchýlky medzi uvedenými rokmi.

 

Chronostratigrafia stredného a neskorého pleistocénu (podľa Gibbard et al. 2007)

Obdobie Eem je vo všeobecnosti považované za klimaticky stabilné obdobie, kedy bola hladina mora o 6 až 8 m vyššie ako v súčasnosti a v južných častiach Európy sa vyskytovala subtropická fauna a ako vyplýva z výsledkov projektu GRIP realizovaného v Grónsku, klíma v týchto oblastiach preukazuje nestabilitu. Celé obdobie rozčleňujú dve chladnejšie periódy na tri časti. To však môže byť spôsobené tým, že spodné vrstvy podliehajú väčším deformáciám, a preto výsledky môžu byť nepresné (Dansgaard 2005).

Zhladený priemer záznamu izotopu δ18O (‰) projektu GRIP s rozlíšením 20 rokov pre obdobie od súčasnosti (1990) za posledných 30 000 rokov BP (Johnsen, 2001) so snahou o paralelizáciu s tradičným členením neskorého glaciálu v Alpách a Vysokých Tatrách. Dáta pochádzajú zo zdroja: http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/data/

Na základe analýz spraší v západnej časti Číny určili v práci (Wu et al. 2009) rozpätia rokov pre tradične zaužívané obdobia. Koniec pleistocénu ohraničuje mladý dryas, ktorý uvedení autori umiestnili v čase 11 300 až 12 600 cal. 14C vek BP, čo koreluje s datovaním začiatku holocénu podľa ICS. Oteplenie v období allerød datovali medzi 12 600  až 13 400 cal. 14C vek BP. Ochladenie v staršom dryase bolo pred 13 400 až 14 300 cal. 14C vek BP a oteplenie v bøllingu bolo podľa nich pred 14 300-15 800 cal. 14C vek BP. Väčšina rokov koreluje s izotopovým záznamom δ18O projektu GRIP, až na spodné ohraničenie bøllingu, ktoré v práci (Wu et al. 2009) je datované o niekoľko storočí skôr.

Podobné členenie ponúka (Belis et al. 2008), kde začiatok preboreálu (holocénu) datuje pred 11 500 14C veku BP, mladý dryas 12 500-11 500 14C veku BP, allerød 14 200-12 500 rokov 14C BP a začiatok obdobia bølling pred 14 200 rokov 14C BP. Chýba tu však začlenený starší dryas. V oboch členeniach nie je zmienka o najstaršom dryase a poslednom glaciálnom maxime. Najstarší dryas však vyčlenili Dansgaard (2005).

Mohlo by Vás zaujímať