Exkurzia po stopách tatranského zaľadnenia

Ľadovcová činnosť zachovala vo Vysokých Tatrách stopy z posledných troch glaciálov. Predposledné obdobie Riss podľa všetkého najviac ovplyvnilo súčasný vzhľad. Posledné zaľadnenie, označované ako Würm, zase zanechalo stopy v podobe rôznych morénových akumulačných foriem. Spolu trvalo striedanie glaciálov a interglaciálov okolo 2 miliónov rokov. Vo Vysokých Tatrách ľadovce formovali štíty a doliny do súčasnej unikátnej podoby. V Malej Studenej doline som bol súčasťou zberu vzoriek pre datovanie posledného zaľadnenia. Výsledky tejto štúdie si budete môcť exkluzívne vychutnať priamo v teréne a presunieme sa v čase, kedy príkre ľadovce pokrývali doliny v Tatrách.

Exkurzia po stopách tatranského zaľadnenia – ľadovcové štvrtky

Tématický obsah je rozdelený do týchto blokov:

Počas kvartéru sa Tatry najviac formovali do súčasnej podoby. Kvartér predstavuje len zlomok času z celej geologickej histórie, ale zanechal nám na horách tie krásy, za ktorými sa vždy radi vraciame. Povieme si, aké poznáme obdobia glaciálov, interglaciálov, čo sú to štadiály, interštadiály, čo je to anaglaciál, kataglaciál … Rozdelíme si obdobia do európskej klasifikácie, tatranských ekvivalentov a ich archeologické zaradenie z hľadiska naších pravekých ľudí. Vznik glaciálov sa riadi určitými cyklami. Povieme si, čo sú Milankovičové cykly, Eddyho cykly slnečnej aktivity a Waveletova analýza obnovy počtu slnečných škvŕn. Trochu sa povenujeme aj podmienkam, pri ktorých prežívame súčasné klimatické zmeny. Neoddeliteľnou súčasťou glaciálnej prednášky sú Bondové cykly, Dansgaard-Oeschger cykly počas posledného zaľadnenia, Heinrichové cykly, ktoré boli určené na základe výkyvov Laurentovho ľadovcového štítu.

Geologická a geomorfologická stavba Tatier nám priblíži, kedy a akým spôsobom boli Tatry vyzdvihnuté, ako rýchlo rastú a kedy boli vytvorené najstaršie formy. Priblížime si, ako sa skúma súčasný reliéf a aké metódy sú aktuálne využívané vo vedeckej sfére (využitie kozmogénnych nuklidov v glaciológii), pri plesách – analýza Loss on ignition, peľová, litologická a analýza Rozsievok (diatom). Popíšeme si zaľadnenie Vysokých Tatier v pleistocéne a oscilácie vo würme s hrúbkou, ktorú dosahovali ľadovce. Špeciálne si popíšeme dolinu, v ktorej sa budeme pohybovať (Malá Studená dolina) a ostatné, kde sa realizoval detailný výskum. Prejdeme si aj staršie znaky ľadovcovej činnosti.

V Tatrách a ich okolí sa nachádzajú vzácne náleziská, podľa ktorých vieme zdokumentovať kultúrno-spoločenské aktivity počas glaciálov. Najvzácnejším je asi nález skamenenej výplne lebky neandertálca v travertínovej kope Hrádok (Gánovce pri Poprade). Ten je starý asi 120 000 rokov a je teda najstarším paleoantropologickým nálezom na Slovensku. Nemenej zaujímavým je nedávny nález v Jaskyni Hučivá diera v Belianskych Tatrách a nález pravekého človeka (15 000 rokov). Títo ľudia boli známi ako lovci sobov, mamutov, tuleňov, jeleňov a iných veľkých cicavcov na vrchole posledného zaľadnania.

Klimatická charakteristika glaciálov vo svete, aké boli priemerné meteorologické charakteristiky ako teplota, vlhkosť a zrážky v dobách glaciálov a interglaciálov. Popíšeme si výsledky peľových analýz rašelinísk a čo sa dialo v jednotlivých dobách v Tatrách. V medzinárodnom meradle sú kľúčové analýzy vzoriek z Grónska, Antarktídy a morských sedimentov. Povieme si niečo o kvartérnom klimaticko-sedimentačnom cykle a klimaticko-vegetačných zónach v Tatrách.

Delenie ľadovcov vychádza z medzinárodnej klasifikácie aktívnych ľadovcov. Väčšina týchto ľadovcov bola aj vo Vysokých Tatrách a ukážeme si, ako vyzerajú vo svete. V Tatrách sa predovšetkým vyskytovali: Cirque glacier – karový ľadovec, Hanging glacier – vysiaci ľadovec, Ice Cap – ľadová čapica, Ice Field – ľadovcové pole, Reconstituted Glacier, Rock Glacier, Temperate Glacier, Valley Glacier – dolinný ľadovec a určite nemôžeme vylúčiť ani prítomnosť zaujímavých Piedmont glacier – ľadovec v podhorí.

Glaciálne formy reliéfu vo svete a v Tatrách predstavujú zaujímavé ukážky toho, čo nám zanechali ľadovce. Počas exkurzie sa budeme nachádzať v závere doliny, kde vieme ukázať priamo v teréne, ako vyzerá napríklad ľadovcový mlyn (moulin), mutón, čo je to ľadovcová foliácia a ako vyzerá primárna stratifikácia ľadovcov. Popíšeme si vznik ľadovcových trhlín a aký je ich vplyv na okolitý reliéf. Rozdelíme si ľadovce na základné zóny akumulácie a ablácie, pričom si povieme, čo predstavuje Equilibrum line – snežná čiara. Povieme si ako prebieha trieštenie ľadovca a ako obrúsovanie. Špecálne sa povenujeme plesám a ich rozdeleniu – trógové prehlbené pleso, karové prehlbené pleso, uzatvorené depresie, morénové jazero … Nevynecháme ani známe glaciálne formy, ktoré sú roztrusené po svete – eskery, kamy, drumliny.

Kto by mal záujem, môže si rezervovať vlastný termín, aj vybrať lokalitu. Vieme sa pohybovať takmer vo všetkých tatranských dolinách, kde sa prejavila ľadovcová činnosť. Špeciálne odporúčam severné doliny, či už Bielovodskú, Javorovú dolinu, ale aj poľské doliny. Tam by som zabezpečil aj ubytovanie v Tatranskej Javorine. Ak by bol záujem, prednášku o ľadovcovom vývoji môžeme uskutočniť aj na chate, hoteli, prípadne inom zariadení. Viac informácií na miroziak@gmail.com, alebo 0949 208 209.

Cena exkurzie je 250€/skupinu/deň.

Prihláška na exkurziu: