Vysoké a Belianske Tatry (Východné Tatry) z pohľadu lavínovej aktivity predstavujú v rámci Slovenska výnimočné územie. Celé územie bolo v pleistocéne modelované glaciálnou činnosťou. Sú tu pozorovateľné viditeľné prejavy a stopy ľadovcovej činnosti, ktoré dávajú územiu jedinečný veľhorský charakter. Glaciálne črty boli premodelované holocénnymi procesmi a veľmi dynamické sú i recentné procesy. Reliéf vysokohorského prostredia je takmer výlučne bralného charakteru so strmými stenami prerušovanými úzkymi konkávnymi žľabovými formami. Okrem toho Východné Tatry majú významný vplyv na celkové štatistické ukazovatele z celoslovenského hľadiska. Preto bolo potrebné pristupovať k tomuto územiu jedinečným spôsobom (popísané v metodickej časti). Vytvorená databáza lavínových dráh a ich jednotlivých zón obsahuje 1806 odtrhových zón. Je to počet presahujúci polovicu (53,3%) všetkých odtrhových zón v rámci Slovenska.
Odtrhové zóny zaberajú celkovú rozlohu 298 ha (10-násobne menšia ako v Západných Tatrách), s minimálnou 0,1 ha a maximálnou 0,78 ha. Toto číslo je z dôvodu odlišného charakteru reliéfu s úzkymi a uzavretými žľabmi Priemerná nadmorská výška je takmer 2070 m n. m., čo je o 200 metrov viac ako celoslovenský priemer. Priemerné rozpätie výšok je od 2050 m (vyjadrených priemerom minimálnych nadmorských výšok) do 2085 m (vyjadrených priemerom maximálnych nadmorských výšok). V absolútnom vyjadrení je najnižšie položený odtrh v nadmorskej výške 1171 m a najvyššie položený odtrh vo výške takmer 2606 m, čo je najvyššia hodnota v rámci Slovenska. Parameter sklonitostných pomerov je rovnako vyjadrený ako priemer minimálnych, priemerných a maximálnych hodnôt každej zóny odtrhu. Priemerná hodnota za celý súbor je 36º, čo presahuje slovenský priemer. Priemer minimálnych hodnôt sklonu je 31,2º. Táto hodnota je väčšia oproti Západným Tatrám takmer o 10º! Priemer maximálneho sklonu je takmer 40º. Pri porovnaní so Západnými Tatrami je to rovnako. Maximálny sklon odtrhu je 76º. Modálna hodnota expozície georeliéfu celého súboru hodnôt Východných Tatier je 76º, čiže východná orientácia.
Transportné zóny reprezentuje v prvom rade dĺžka transportných zón. Priemerná dĺžka je 395 m. Oproti slovenskému priemeru je to menej o 150 metrov (minimálna dĺžka je 51 m). Východné Tatry predstavujú pohorie s prevažne krátkymi dráhami v centrálnej časti Vysokých Tatier. Najdlhšie sú zastúpené v okrajových partiách Vysokých Tatier a takmer celých Belianskych Tatrách, ktoré už vykazujú charakter hôľneho reliéfu. Parametre vypočítané zo stredu transportnej zóny charakterizujú: priemerná nadmorská výška 1928 m (o 200 metrov vyššie ako je slovenský priemer), priemerný sklon 36º (o 4º viac ako slovenský priemer). Prevládajúca orientácia georeliéfu v strede lavínových dráh je 240º, čo predstavuje juhozápadnú expozíciu.
Akumulačné zóny Východných Tatier majú spolu rozlohu 594 ha, s priemernou rozlohou 0,69 ha, minimálnou rozlohou 0,03 ha a maximálnou takmer 9 ha. Priemerná nadmorská výška je 1800 m n. m., čo prevyšuje ako jediné pohorie celoslovenský priemer. Priemerné prevýšenie medzi odtrhom a akumuláciou je 270 m. V absolútnom vyjadrení je najnižšie položená akumulačná zóna v nadmorskej výške 996 m a najvyššie položená vo výške 2552 m (najvyššie položená akumulačná zóna na Slovensku). Priemer minimálnych hodnôt sklonu je približne 19,6º, priemer maximálneho sklonu je 34º a priemerná hodnota za celý súbor je 26,8º. Modálna hodnota expozície reliéfu celého súboru akumulačnej zóny pre vysokohorské prostredie Slovenska je 223º, čiže juhozápadná orientácia.
Mohlo by Vás zaujímať