Nízke Tatry sú rozlohou najväčšie lavínové pohorie s podielom vysokohorského prostredia 10 %. Hlavný hrebeň sa tiahne východo-západným smerom s bočnými rázsochami vystupujúcimi najmä na sever od hlavného hrebeňa. Významnejšia časť z hľadiska lavínovej hrozby je Ďumbierska časť, kde sa nachádza 393 odtrhových zón. V Kráľohoľskej časti ich je len 35.
Odtrhové zóny zaberajú celkovú rozlohu 1390 ha, s minimálnou 0,08ha a maximálnou 17,49 ha. Priemerná nadmorská výška je takmer 1660 m n. m., čo je o 220 metrov menej ako celoslovenský priemer. Priemerné rozpätie výšok je od 1609 m (vyjadrených priemerom minimálnych nadmorských výšok) do 1714 m (vyjadrených priemerom maximálnych nadmorských výšok). V absolútnom vyjadrení je najnižšie položený odtrh v nadmorskej výške 915 m a najvyššie položený odtrh vo výške 2017 m. Parameter sklonitostných pomerov je opäť vyjadrený ako priemer minimálnych, priemerných a maximálnych hodnôt každej zóny odtrhu. Priemerná hodnota za celý súbor je 31º. Je to o 3º menej oproti slovenskému priemeru. Priemer minimálnych hodnôt sklonu je približne 21º, priemer maximálneho sklonu je 36,2º, opäť sú to hodnoty menšie v porovnaní so súborom hodnôt všetkých sledovaných pohorí. Maximálny sklon odtrhu je 57,9º. Modálna hodnota expozície georeliéfu celého súboru hodnôt Nízkych Tatier je 104º, čiže východná orientácia.
Transportné zóny v Nízkych Tatrách majú priemernú dĺžku takmer 700 m, čo je o vyše 150 metrov viac ako slovenský priemer. Najdlhšia transportná zóna má dĺžku 2006 m. Ďalšie sledované parametre boli vypočítané zo stredu transportnej zóny. Priemerná nadmorská výška stredov lavínových transportných zón je 1491 m s priemerným sklonom 25º, je to o 7º menej ako priemer vysokohorského prostredia Slovenska. Prevládajúca orientácia georeliéfu v strede lavínových dráh je 284º, čiže západná expozícia.
Akumulačné zóny majú spolu 469,5 ha, s priemernou rozlohou 1,56 ha, minimálnou rozlohou 0,04 ha a maximálnou 17,85 ha. Táto hodnota je blízka maximálnej rozlohe akumulačnej zóny zo Západných Tatier. Priemerná nadmorská výška je 1386 m n. m. Priemerné prevýšenie medzi odtrhom a akumuláciou je 280 m. V absolútnom vyjadrení je najnižšie položená akumulačná zóna v nadmorskej výške 821 m a najvyššie položená vo výške 1783 m. Priemer minimálnych hodnôt sklonu je 15,7º, priemer maximálneho sklonu je 26,4º a priemerná hodnota za celý súbor je 20,7º. Expozíciu georeliéfu reprezentujú najčastejšie sa vyskytujúce hodnoty a v prípade Nízkych Tatier je to 125º, čiže juhovýchodná orientácia.

Postupne tu budú pribúdať lavínové mapy jednotlivých pohorí a dolín. Takže sa poteším akémukoľvek zdielaniu s Vašimi priateľmi a postrehmi na zlepšovanie úrovne 🙂
Mohlo by Vás zaujímať