spp2

Hlavný cieľ a poslanie OZ Carpathia:

Hlavným cieľom a poslaním združenia je aktívne sa angažovať a prispievať k rozvoju vedy a výskumu, projektovej spolupráce predovšetkým v prírodovednej oblasti a vysokohorskom prostredí, podpora regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, podpora aktivít zameraných na monitoring a skvalitňovanie životného prostredia a zachovanie a obnovu kultúrneho dedičstva.

      V rámci vyššie uvedených cieľov sa občianske združenie Carpathia venuje realizácii aktivít prioritne v týchto oblastiach:

  • Vedecko-výskumné aktivity zamerané najmä na prírodovednú oblasť predovšetkým vo vysokohorskom prostredí
  • Monitoring prírodných hrozieb a rizík a komplexný fyzicko-geografický (geoekologický) a environmentálny výskum
  • Riešenie a riadenie projektov, návrhov a štúdií zameraných najmä na podporu a rozvoj infraštruktúry, pomoc zaostávajúcim regiónom, tvorbu pracovných príležitostí, rozvoj vidieka, ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva a pamiatok, ochranu prírody, podporu poľnohospodárstva, podporu environmentálnych aktivít a rozvoj cestovného ruchu v medziach trvalo udržateľného rozvoja
  • Organizovanie a aktívna účasť na kurzoch, školeniach, seminároch, výukových programoch, prednáškach, konferenciách a iných vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivitách, publikačná a osvetová činnosť, konzultačná a poradenská činnosť
  • Podpora a organizovanie kultúrno-spoločenských a športových aktivít, práca s deťmi a mládežou, spolupráca s mládežníckymi organizáciami a školstvom
  • Spolupráca s partnerskými organizáciami, orgánmi verejnej správy, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, vedecko-výskumnými a vzdelávacími inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni

carpathia